TRƯỜNG TH NGUYỄN CÔNG SÁU TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CMHS NĂM HỌC 2016-2017

IMG_1572

IMG_1575

IMG_1580

IMG_1587